Powrót do strony głównej

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO 

OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2022 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 29 marca 2023 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2022 r. Zasad.


OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2021 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 14 marca 2021 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2021 r. Zasad.


OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2020 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 18 marca 2020 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2020 r. Zasad.


OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2019 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 18 marca 2020 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2019 r. Zasad.


OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2018 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 29 marca 2019 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2018 r. Zasad.


OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2017 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 1 marca 2018 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2017 r. Zasad.


OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2016 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 16 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2016 r. Zasad.


OCENA STOSOWANIA PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2015 R.
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „DI Xelion") oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 22 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza DI Xelion, dokonała pozytywnej oceny stosowania przez DI Xelion w 2015 r. Zasad.


OŚWIADCZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH
 

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) oświadcza, że począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej "Zasady"), za wyjątkiem rozdziału 9. Zasad dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na to, że Spółka nie prowadzi działalności w tym zakresie oraz § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 Zasad z uwagi na to, że w Spółce funkcjonuje komórka audytu i komórka ds. zapewnienia zgodności.

Spółka informuje, iż Zarząd Spółki podjął decyzję o stosowaniu przez Spółkę Zasad w dniu 26 listopada 2014 r. zgodnie z uchwałą Zarządu nr 338/Z/2014 i Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 grudnia 2014 roku zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 27/RN/2014.

Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego po adresem https://bit.ly/38COe8g


ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ORGANU NADZORUJĄCEGO
(§ 29 ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO)

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. informuje, że w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej niespełniających warunków niezależnego Członka Rady Nadzorczej odstąpił od zasady określonej w § 29 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego. Odstąpienie od wynagradzania tych Członków Rady Nadzorczej jest zgodne zatwierdzonymi przez Zarząd DI Xelion sp. z o.o. regulacjami Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz UniCredit S.p.A., stosownie do których w podmiotach zależnych od Banku Pekao S.A., „członkom Rady Nadzorczej nie jest wypłacane wynagrodzenie lub opłata za członkostwo w tych organach statutowych. Wyjątek od wyżej wymienionej zasady może nastąpić w odniesieniu do niezależnych członków rad nadzorczych”.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło następujące decyzje w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej:

  • na podstawie uchwały z dnia 30 czerwca 2003 roku, pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ma charakter nieodpłatny,
  • na podstawie uchwały z dnia 17 czerwca 2015 roku, ustalone zostało wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, spełniających kryteria niezależności, za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komitecie Audytu.

Odstąpienie przez DI Xelion sp. z o.o. od wynagradzania wszystkich członków Rady Nadzorczej (poza niezależnymi członkami Rady Nadzorczej), pozostaje bez wpływu na przestrzeganie przez Spółkę zasady transparentności wyrażonej w § 29 ust. 3 Zasad Ładu Korporacyjnego, której realizacja jest zapewniona poprzez:

  1. ujawnianie informacji o zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej obowiązujących w Spółce na stronie internetowej Spółki i jest dostępna dla wszystkich członków organów Spółki.
  2. przyjęcie w Polityce Wynagradzania Spółki, iż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej stanowi jedyne świadczenie, jakie DI Xelion Sp. z o.o. może przekazać Członkowi Rady Nadzorczej, spełniającemu kryteria niezależności.

Sposób ukształtowania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w DI Xelion sp. z o.o., w tym odstąpienie od wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej nie spełniających kryterium niezależności, jest zgodny z zasadą transparentności i prawidłowo wypełnia normy określone w § 29 Zasad Ładu Korporacyjnego.


POLITYKA INFORMACYJNA

Polityka informacyjna Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ 

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej

2023

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2023 r.


2022

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2022 r.


2021

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2021 r.


2020

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2020 r.


2019

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2019 r.


2018

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2018 r.


2017

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2017 r.

 


2016

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2016 r.


2015

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2015 r.


2014

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2014 r.


2013

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2013 r.  


2012

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki

Informacja w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2012 r.