Powrót do strony głównej

Zastrzeżenia prawne dotyczące serwisu www.xelion.pl

 

 

 I. Uwagi ogólne

1.

Niniejszy serwis znajdujący się po adresem www.xelion.pl  (zwany dalej „Serwisem” lub „Witryną”) jest serwisem internetowym, prowadzonym przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 107, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061809 (zwaną dalej "Xelion").

2.

Serwis nie służy do zawierania umów na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2015 r. poz. 1854, t.j. z późn. zm.), jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, t.j. z późn. zm.).

3.

Serwis jest stroną (witryną) internetową zawierającą wymagane przepisami prawa informacje o Xelion i świadczonych przez Xelion usługach, a także informacje na temat szeroko rozumianego rynku finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Xelion i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych zastrzeżeń prawnych.

4.

Xelion świadczy usługi maklerskie na podstawie umów zawartych w formie pisemnej w trybie i na warunkach określonych treścią tych umów oraz regulaminów świadczenia usług. W ramach zawartych umów Xelion przekazuje klientom informacje na zasadach i w zakresie wynikającym z postanowień regulaminów świadczenia usług, których treść udostępniona jest w Serwisie.

5.

Informacje o działalności Xelion udzielane są prasie w trybie art. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2013 r. poz. 771, t.j. z późn. zm.) wyłącznie po wysłaniu zapytania na następujący adres e-mail kontakt​@​xelion.pl wraz z podaniem danych osobowych oraz redakcji występującej z żądaniem podania tych informacji.

6.

Xelion nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 2013 r. poz. 771, t.j. z późn. zm.).

 

II. Zasady korzystania z Serwisu

1.

Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Serwisu.

2.

Korzystanie z Serwisu nie wymaga zawarcia żadnej umowy pomiędzy Xelion a użytkownikiem.

3.

Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

4.

Xelion informuje, że dane i informacje podane na stronach Serwisu oraz na stronach, do których Serwis zawiera odesłania (linki), nie stanowią, w rozumieniu przepisów prawa, oferty świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, ubezpieczeniowych bądź inwestycyjnych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Xelion, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.z 2016 r. poz. 1830, t.j.  z późn. zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz sporządzania analiz bądź rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890, t.j. z późn. zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej.

5.

Xelion zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie.

6.

Xelion nie odpowiada za zawartość ani dostępność żadnych witryn i stron internetowych połączonych z Witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Witryny.

7.

Informacje znajdujące się w Serwisie nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

8.

W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Xelion, wiadomości, iż w Serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Xelion podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

9.

Xelion nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

10.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty ani rekomendacji zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych ani jakichkolwiek innych produktów finansowych czy materialnych, o których mowa w tych informacjach.

11.

Wszelkie informacje publikowane przez Xelion nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego, jak również nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa. Wszystkie informacje publikowane w Serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Xelion zastrzega sobie prawo do nieudzielania żadnych informacji, porad, bądź odpowiedzi na jakiekolwiek pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adresatem jest Xelion, a w szczególności odpowiedzi na złożone w powyższy sposób oferty pracy.

 

III. Osoby trzecie

1.

Xelion publikuje bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących z Xelion), którzy mogą na podstawie umów korzystać z logo Xelion i/lub stylu. Korzystając z bannera lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do właściciela innej domeny internetowej.

2.

Xelion nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług reklamowanych za pośrednictwem lub na Witrynie (gwarancja, rękojmia), ponieważ ich usługodawcą jest inny podmiot.

3.

Xelion nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów Xelion, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

4.

Xelion nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

5.

Xelion nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów Xelion.

 

IV. Zastrzeżenia techniczne

1.

Ze względu na uwarunkowania techniczne, Xelion nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Xelion nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w Serwisie będzie odbywało się bez przerw lub ograniczeń. O planowanych przerwach lub ograniczeniach dostępności Serwisu Xelion zawiadamia komunikatem w Serwisie.

2.

Xelion informuje, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.

3.

Xelion nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

V. Prawa autorskie

 1.

Zarówno układ treści zawarty w Serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykułu, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2015 r. poz.1 639, t.j. z późn. zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.

 2.

Zawartość Serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie Serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Xelion i na warunkach określonych przez Xelion. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości Serwisu, należy się kontaktować z Xelion pod adresem kontakt​@​xelion.pl.

 3.

Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

 4.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na Witrynie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 5.

W przypadku wyrządzenia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika będzie on zobowiązany do jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 6.

Publikacja linku do Serwisu na innych stronach internetowych wymaga zgody Xelion. W celu uzyskania takiej zgody należy się kontaktować z Xelion pod adresem kontakt​@​xelion.pl. Xelion zastrzega, iż fakt umieszczenia linku do Serwisu na innych stronach internetowych nie oznacza, iż zgoda na takie działanie została udzielona i że podmiot prowadzący taką stronę jest partnerem Xelion.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 1.

Wszelkie informacje o charakterze danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazywane do Xelion pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do Xelion za pomocą Serwisu jest równoznaczne z udzieleniem Xelion zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w informacji administratora danych osobowych w pkt 3 poniżej. Utrwalenie danych osobowych w zbiorze danych osobowych Xelion i ich przetwarzanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na „kliknięciu” myszką w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami przywołanego w niniejszym punkcie rozporządzenia.

 2.

Wysłanie przez użytkownika Serwisu listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany na witrynach internetowych Xelion z prośbą o przesłanie informacji o Xelion lub świadczonych usługach jest równoznaczne z zamówieniem przez użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844, t.j. z późn. zm.).

 3.

Xelion informuje, iż jego siedziba znajduje się przy ul. Puławskiej 107 w Warszawie, i że jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061809.

 4.

Na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody w sposób określony w pkt 1 niniejszego Rozdziału Xelion może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 

a) badanie opinii publicznej,

 

b) prowadzenie statystyk na użytek Xelion,

 

c) marketing, w szczególności poprzez reklamowanie oraz oferowanie produktów i usług Xelion oraz partnerów Xelion,

 

d) prowadzenia rekrutacji doradców finansowych (dotyczy wyłącznie danych przesłanych na adresy e-mail departamentu właściwego ds. rekrutacji i szkoleń).

 5.

Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówionej usługi serwisu elektronicznego i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Xelion jako administratorze danych. Podanie przez Pana/Panią tych danych jest dobrowolne.

 6.

Przetwarzanie danych w celach, o których mowa w lit. c. powyżej, będzie się odbywać w związku ze współpracą Xelion z instytucjami finansowymi na podstawie stosownych umów.

 7.

Xelion informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do danych, ich zmiany lub usunięcia z bazy Xelion i poprawiania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.

 8.

W celu skorzystania z praw, o których mowa w ust. 6 powyżej, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Xelion drogą elektroniczną na adres: iod​@​xelion.pl. Inspektorem Ochrony Danych w Xelion jest Pan Sebastian Perechowski.

 9.

Xelion informuje, że podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do skontaktowania się z Panem/Panią w celach podanych przez Pana/Panią oraz określonych przez Xelion w niniejszej informacji administratora danych.