Powrót do strony głównej

DI Xelion zapewnia swoim Klientom współpracę z profesjonalnym opiekunem w osobie dedykowanego Partnera Xelion.

 

CO WYRÓŻNIA PARTNERÓW XELION?

 • DI Xelion współpracuje wyłącznie z osobami z wieloletnim (również indywidualnym) doświadczeniem w usługach inwestycyjnych.
 • DI Xelion jest jedyną firmą na rynku, która współpracuje głównie z osobami, które zostały wpisane do rejestru agentów firmy inwestycyjnej prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
 • Niektórzy spośród Partnerów Xelion to licencjonowani maklerzy papierów wartościowych.
 • Większość Partnerów Xelion współpracuje z DI Xelion od ponad 4 lat, co zapewnia Klientom stabilną współpracę z zaufanym partnerem.

Selektywny dobór Partnerów Xelion jest jednym z  priorytetów DI Xelion pozwalającym zapewnić Klientom najwyższy poziom obsługi. Partner Xelion nie jest zwyczajnym sprzedawcą produktu, lecz przewodnikiem Klienta w prowadzonych przez niego za pośrednictwem DI Xelion inwestycjach.

BEZPIECZEŃSTWO

Partner Xelion świadczy usługi:

 • zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wiążącymi go umowami, przepisami i procedurami DI Xelion,
 • w poczuciu odpowiedzialności, zgodnie z posiadanymi kompetencjami i wiedzą fachową,
 • z całą rzetelnością, sumiennością i starannością,
 • z zachowaniem w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł podczas wykonywania czynności pośrednictwa,
 • przestrzegając zakazu wykorzystywania informacji, o których mowa powyżej, dla celów innych niż świadczenie usług na rzecz DI Xelion.

UPOWAŻNIENIE PARTNERA XELION

Partner Xelion, działający w charakterze Agenta Firmy Inwestycyjnej, rozpoczynając spotkanie z Klientem powinien okazać pełnomocnictwo/ upoważnienie udzielone mu przez DI Xelion.


OBRÓT GOTÓWKOWY

DI Xelion nie prowadzi obsługi kasowej i nie przyjmuje żadnych wpłat pieniężnych poprzez Partnerów Xelion. Opłacenie zlecenia następuje tylko i wyłącznie poprzez przelew środków z Rachunku Pieniężnego Xelion lub innego rachunku bankowego Klienta.


PEŁNOMOCNICTWO KLIENTA DLA PARTNERA XELION

Partner Xelion będący opiekunem Klienta nie może być ustanowiony Pełnomocnikiem do rachunku/rejestru Klienta.


REALIZACJA DYSPOZYCJI

W celu realizacji dyspozycji Klient nie powinien przekazywać, a Partnerowi Xelion nie wolno przyjmować:

1) dokumentów/dyspozycji podpisanych „in blanco”,

2) żadnych haseł lub kodów PIN.


ADRES KORESPONDENCYJNY KLIENTA

Adresem korespondencyjnym wskazanym DI Xelion przez Klienta nie może być adres Partnera Xelion i nie powinien być to adres placówki DI Xelion.


DODATKOWA WERYFIKACJA TELEFONICZNA I AUTORYZACJA KODEM SMS

W trosce o bezpieczeństwo środków Klientów DI Xelion wprowadził:

 • dodatkową weryfikację niektórych operacji za pośrednictwem telefonu przy wykorzystaniu Telekodu,
 • dodatkową autoryzację z wykorzystaniem Kodu SMS.

Weryfikacja telefoniczna dokonywana jest podczas rozmowy telefonicznej Konsultanta Xelion z Klientem, w trakcie której Konsultant Xelion potwierdza z klientem szczegóły operacji, wykorzystując trzy losowo wybrane cyfry Telekodu.


Niektóre operacje, w szczególności te zlecane przez Klienta samodzielnie w systemie Platforma, wymagają dodatkowej autoryzacji poprzez podanie Kodu SMS, wysyłanego na wskazany DI Xelion przez Klienta numer telefonu komórkowego.


Weryfikacji telefonicznej lub autoryzacji Kodem SMS podlegają wybrane niżej wskazane dyspozycje. Rodzaj weryfikacji lub autoryzacji uzależniony jest od przedmiotu dyspozycji i trybu jej składania przez Klienta. 

 

 
Typ dyspozycji
 
Tryb składania dyspozycji
bezpośrednio przez Klienta w Platformie za pośrednictwem Partnera Xelion przyjęte w formie innej niż papierowa za pośrednictwem Partnera Xelion przyjęte w formie papierowej
                                                               Tryb dodatkowej weryfikacji/autoryzacji
wniosek o otwarcie i prowadzenie Rachunku Pieniężnego
Kod SMS
weryfikacja telefoniczna
brak dodatkowej weryfikacji
dyspozycje wskazania Rachunku Zdefiniowanego
Kod SMS, a nastepnie weryfikacja telefoniczna
weryfikacja telefoniczna
nie dotyczy
- brak formy papierowej
dyspozycje zmiany numeru telefonu kontaktowego
Kod SMS, a nastepnie weryfikacja telefoniczna
nie dotyczy
- składana wyłącznie w formie papierowej
weryfikacja telefoniczna
dyspozycje przelewu środków z Rachunku Pieniężnego na Rachunek Zdefiniowany
Kod SMS
weryfikacja telefoniczna
nie dotyczy
- brak formy papierowej
dyspozycje zmiany Telekodu
Kod SMS
nie dotyczy
- składana wyłącznie w formie papierowej
brak dodatkowej weryfikacji
dyspozycje resetu hasła
weryfikacja telefoniczna
weryfikacja telefoniczna
nie dotyczy
- brak formy papierowej
 dyspozycje zmiany trybu przekazywania kwartalnego Zestawienia Aktywów  brak dodatkowej weryfikacji  weryfikacja telefoniczna

nie dotyczy

- brak formy papierowej
Podania Kodu SMS wymaga również autoryzacja zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa związana z dyspozycją przelewu środków z Rachunku Pieniężnego na poczet opłacenia tego zlecenia.    

 

 
KOMUNIKACJA Z WYKORZYSTANIEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych i finansowych (np. dane adresowe, wysokość salda inwestycji itp.) prosimy, aby w komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie umieszczać tych danych. Dane zawarte w nieszyfrowanej korespondencji elektronicznej są narażone na dostęp osób nieuprawnionych.


IDENTYFIKACJA KLIENTA PODCZAS ROZMOWY TELEFONICZNEJ

Państwa bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego też wprowadziliśmy obowiązek identyfikacji Państwa przez Partnera Xelion w przypadku kontaktu telefonicznego. Partner Xelion będzie dokonywał Państwa identyfikacji podczas rozmowy telefonicznej zadając pytania identyfikacyjne.