Powrót do strony głównej

Inspektorem Ochrony Danych w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. jest Pani Marta Grochowska (kontakt e-mail: iod​@​xelion.pl).

Informacja dla Klientów DI Xelion

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Obowiązuje od 3 listopada 2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa jako osoby, korzystające lub mogące skorzystać z usług Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych Danych.

1. Administrator Danych

 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa,
 • telefonicznie pod numerem +48 22 565 49 49 (koszt połączenia według stawek operatora),
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt​@​xelion.pl,
 • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.xelion.pl.

DI Xelion powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez DI Xelion:

 • pod adresem e-mail: iod​@​xelion.pl lub
 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”).

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych, w związku z tym, że:

1) wypełniamy zobowiązania wynikające z umowy zawartej z Państwem lub innego stosunku prawnego związanego ze świadczeniem na Państwa rzecz usług na podstawie umowy zawartej z innym podmiotem, w ramach pełnienia przez DI Xelion funkcji sponsora emisji lub agenta emisji oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) wypełniamy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO) wynikające z:

 • przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi,
 • przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości,
 • obowiązku monitorowania transakcji lub zleceń na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku,
 • obowiązku raportowania i identyfikacji transakcji, w tym na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami bądź Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
 • przepisów dotyczących rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;

3) realizujemy prawnie uzasadnione interesy DI Xelion (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:

 • podejmujemy działania w celu marketingu produktów i usług świadczonych przez DI Xelion, w tym profilowanie,
 • organizujemy i obsługujemy, wydarzenia o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, w których Państwo uczestniczycie, w tym prowadzimy ich ewidencję.
 • podejmujemy działania w celu wykonywania umowy zawartej pomiędzy DI Xelion, a podmiotem lub osobą, której jesteście Państwo pełnomocnikiem lub w stosunku do której występujecie w innym charakterze,
 • podejmujemy działania w celu monitorowania i poprawy jakości świadczonych przez DI Xelion produktów i usług, w tym monitorowanie rozmów telefonicznych i spotkań, badanie Państwa satysfakcji z usług świadczonych przez DI Xelion,
 • zarządzamy ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną DI Xelion na podstawie przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, w tym stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem,
 • w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzimy postępowania sporne, a także postępowania przed organami władzy publicznej oraz inne postępowania, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń,
 • podejmujemy działania w zakresie przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności DI Xelion dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw na zasadach określonych w przepisach dot. obrotu instrumentami finansowymi,
 • prowadzimy wewnętrzną ewidencję wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności DI Xelion dla celów przestępczych,
 • przetwarzamy Dane na potrzeby informacji zarządczej, segmentacji i statystyki,
 • podejmujemy działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • przetwarzamy Dane na potrzeby procesu archiwizacji i niszczenia dokumentów, doręczania korespondencji;

4) w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie i celu określonym w treści zgody, np. w procesie:

 • subskrypcji biuletynów, newsletterów publikowanych przez DI Xelion,
 • wypełnienia i przesłania formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.xelion.pl.

Zgoda taka może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie, a wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

4. Źródła Danych i szczególne przypadki gromadzenia Danych

Większość Danych pozyskujemy bezpośrednio od Państwa jako osób zamierzających skorzystać lub korzystających z usług DI Xelion. W wyjątkowych przypadkach Państwa Dane mogą zostać pozyskane z innych źródeł. Dla przykładu, DI Xelion może uzyskać Państwa Dane od innego podmiotu lub osoby np. w sytuacji gdy Państwa dane zostały przekazane, jeżeli mieścicie się Państwo w jednej z poniższych kategorii:

 • pełnomocnik
 • przedstawiciel ustawowy,
 • przedstawiciel podmiotu prawnego,
 • uposażony,
 • spadkobierca,
 • druga strona czynności prawnej lub dyspozycji Klienta, mającej za przedmiot instrumenty finansowe lub produkty instytucji współpracujących z DI Xelion,
 • wspólnik/akcjonariusz,
 • beneficjent rzeczywisty,
 • pracownik usługodawcy lub partnera handlowego,
 • osoba, na rzecz której zapisywane są zdematerializowane papiery wartościowe lub zagraniczne instrumenty finansowe na rachunku sponsora, prowadzonym przez DI Xelion na podstawie umowy z emitentem.

Dodatkowo Państwa Dane mogą zostać pozyskane przez DI Xelion z następujących źródeł:

 • publicznie dostępne opracowania, publikacje, zestawienia, rejestry i bazy danych, udostępniane przez organy władzy publicznej, w tym organy nadzoru,
 • instytucje współpracujące z DI Xelion, w tym usługodawcy,
 • podmioty takie jakie jak agencje zajmujące się zapobieganiem nadużyciom na rynku, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy brokerzy danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych,
 • strony internetowe lub portale społecznościowe, na których udostępniliście Państwo publicznie swoje Dane,
 • publicznie dostępne bazy danych.

W niektórych przypadkach DI Xelion może gromadzić i wykorzystywać Dane osób, z którymi posiada, posiadał lub może posiadać bezpośrednie relacje (np. potencjalni Klienci).

5. Kategorie Danych

W przypadku pozyskania Danych przez DI Xelion niebezpośrednio od Państwa, DI Xelion przetwarza następujące kategorie Danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane znajdujące się w dokumencie pełnomocnictwa lub innym dokumencie wskazującym Państwa umocowanie do działania, dane finansowe oraz inne dane przekazane do DI Xelion.

6. Okres przechowywania Danych

Państwa Dane będą przechowywane przez okres:

 • niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania Danych, w tym wykonania obowiązków wynikających z realizacji zawartej umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na DI Xelion jako administratorze danych;
 • ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym obrony przed roszczeniami przedawnionymi - przez okres wynikający z biegu terminów przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania Państwa Danych na podstawie zgody, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa Dane w celu określonym w treści zgody, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwa żądania usunięcia tych danych lub cofnięcia zgody.

7. Odbiorcy Danych

Przetwarzanie Państwa Danych zostanie powierzone wskazanemu przez Państwa Partnerowi Xelion, tj. osobie umocowanej przez DI Xelion do wykonywania czynności związanych z obsługą Klientów. Zasady powierzenia przetwarzania Danych określa umowa zawarta pomiędzy Xelion a danym Partnerem Xelion.

Państwa Dane mogą być również udostępnione następującym kategoriom podmiotów w celach wskazanych w punkcie 2 powyżej:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym DI Xelion w jego procesach biznesowych i czynnościach związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz DI Xelion (tzw. procesorzy danych), np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, nagrywania rozmów, doręczania korespondencji, usług IT), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DI Xelion.
 • podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy DI Xelion,
 • instytucjom współpracującym z DI Xelion w zakresie oferty produktów i usług, z których korzystacie Państwo za pośrednictwem DI Xelion.

8. Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa Dane np. w zakresie danych telemetrycznych/technicznych/diagnostycznych mogą być przekazywane także do niektórych dostawców oraz podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez DI Xelion z pakietu aplikacji biurowych dostarczanych przez Microsoft lub innych usług opartych o technologię chmury obliczeniowej), co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Państwa Danych.

9. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do treści Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia Danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych,
 • sprzeciwu co do przetwarzania Danych,
 • zażądania zaprzestania przetwarzania Danych,
 • żądania przeniesienia Danych, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego do innego administratora danych, z którego możecie Państwo skorzystać, o ile jest to technicznie możliwe (prawo nie dotyczy Danych, które stanowią tajemnicę DI Xelion),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanych Danych w dowolnym momencie (w przypadku, w którym podstawą przetwarzania Danych przez DI Xelion jest Państwa zgoda),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych przez DI Xelion narusza przepisy RODO.

Ponadto, macie Państwo w dowolnym momencie prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli DI Xelion przetwarza Dane w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W przypadku gdy chcielibyście Państwo skorzystać z wyżej wskazanych praw, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z DI Xelion, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 niniejszej Informacji.

10. Informacja o wymogu podania Danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z DI Xelion, podanie przez Państwa Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji takiej umowy.

W przypadku zamiaru skorzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego lub usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige podanie danych dotyczących wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestycji, celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej jest obowiązkowe i warunkuje świadczenie tej usługi (na zasadach określonych w przepisach dot. obrotu instrumentami finansowym).

W zakresie określonym w przepisach prawa powołanych w niniejszej Informacji podanie Danych jest wymogiem ustawowym.

Podanie Danych w celu marketingu jest dobrowolne.

11. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy z DI Xelion bądź wykonania przez DI Xelion obowiązku wynikającego z przepisów prawa, Państwa Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Powyższe dotyczy przypadku:

 • dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - identyfikacji ewentualnych przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W takim profilowaniu pod uwagę brane są m.in.: dane dotyczące transakcji, obywatelstwo, rodzaj klienta, rodzaj stosunków gospodarczych, obszar geograficzny, a także uprzednia aktywność podwyższonego ryzyka. Konsekwencją takiego profilowania jest identyfikacja transakcji potencjalnie niezgodnych z ww. przepisami (transakcje wysokiego ryzyka) lub też Klientów, z którym brak jest możliwości nawiązywania lub kontynuacji współpracy;
 • wykonywania obowiązku informacyjnego do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w ramach którego DI Xelion raportuje informacje o określonych rodzajach transakcji do organu nadzoru, podejmującego samodzielne działania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych przestępstw. Konsekwencją takiego profilowania jest tworzenie baz danych o osobach realizujących za pośrednictwem DI Xelion transakcji spełniających określone przez regulatora warunki;
 • dokonywania oceny poziomu wiedzy i doświadczenia oraz analizy profilu ryzyka, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W ramach wyżej wskazanego procesu dokonywana jest ocena Klienta pod kątem jego ekspozycji na ryzyka wynikające z zawieranych przez niego transakcji inwestycyjnych. Konsekwencją takiego profilowania jest ocena adekwatności lub odpowiedniości usług lub instrumentów dla Państwa. W przypadku usługi doradztwa inwestycyjnego wynik oceny warunkuje możliwość świadczenia usługi na Państwa rzecz. W niektórych przypadkach wynik oceny może wpływać na możliwość przedstawienia Państwu oferty.

Ponadto, w przypadkach związanych z wykonywaniem czynności nadzorczych i kontrolnych, Państwa Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, w celu oceny pewnych aspektów relacji z DI Xelion. Ocena polega na analizie danych dotyczących np. realizowanych przez Państwa transakcji i służą również zapewnieniu Państwa bezpieczeństwa.

12. Zmiana niniejszej informacji

Niniejsza informacja udostępniana jest przed pozyskaniem Danych w procesie zawierania umów z DI Xelion oraz w sposób ciągły udostępniana jest za pośrednictwem strony internetowej www.xelion.pl.

Pod wyżej wskazanym adresem będziecie Państwo informowani o kolejnych wersjach niniejszej Informacji.

Informacja w związku z przetwarzaniem przez DI Xelion danych osobowych
w celach marketingowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. w celach marketingowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych Danych.

1. Administrator Danych

 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa,
 • telefonicznie pod numerem +48 22 565 49 49 (koszt połączenia według stawek operatora),
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt​@​xelion.pl,
 • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.xelion.pl.

DI Xelion powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez DI Xelion:

 • pod adresem e-mail: iod​@​xelion.pl lub
 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”).

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

Państwa Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług DI Xelion – podstawą prawną przetwarzania Danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, za które DI Xelion uznaje możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ewentualną obsługę Państwa sprzeciwu lub oświadczenia o wycofaniu zgody, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Odbiorcy Danych

Państwa Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom danych wspierającym procesy biznesowe DI Xelion, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie DI Xelion (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, nagrywania rozmów, doręczania korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z poleceniami DI Xelion. Dane mogą być przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy DI Xelion. Dodatkowo Dane mogą być przekazywane do niektórych dostawców i podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez DI Xelion z pakietu aplikacji biurowych dostarczanych przez Microsoft lub innych usług opartych o technologię chmury obliczeniowej), co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Danych. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organów ścigania, organów podatkowych, komorników, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

5. Okres przechowywania Danych

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda Dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DI Xelion Państwa Dane będą przechowywane do czasu wypełnienia uzasadnionych interesów DI Xelion stanowiących podstawę tego przetwarzania.

6. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich Danych, żądania usunięcia Danych, żądania sprostowania Danych, żądania ograniczenia przetwarzania Danych.

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię Danych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa Danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa Danych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do przenoszenia Danych tj. otrzymania od DI Xelion Państwa Danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, z którego możecie Państwo skorzystać, o ile jest to technicznie możliwe. Mogą Państwo przesłać te Dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

7. Informacja o wymogu podania Danych

Podanie Danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

Informacja administratora danych dla kontrahentów DI Xelon będących
osobami fizycznymi 

Informacja administratora danych dla kontrahentów Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. będących osobami fizycznymi

1. Administrator Danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”),
 • przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym przepisów o podatkach (ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa), rachunkowości (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
 • prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem oraz ustalenie istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy cywilnoprawnej.

Zgromadzone Dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

4. Odbiorcy Danych

Państwa Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom danych wspierających procesy biznesowe DI Xelion, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie DI Xelion (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, nagrywania rozmów, doręczania korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z poleceniami DI Xelion. Dane mogą być przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy DI Xelion. Dodatkowo Dane mogą być przekazywane do niektórych dostawców i podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez DI Xelion z pakietu aplikacji biurowych dostarczanych przez Microsoft lub innych usług opartych o technologię chmury obliczeniowej), co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Danych. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organów ścigania, organów podatkowych, komorników, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

5. Okres przechowywania Danych

Państwa Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej. Dane będą również przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej z DI Xelion lub ewentualnie uwzględnienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich Danych, żądania usunięcia Danych, żądania sprostowania Danych, żądania ograniczenia przetwarzania Danych.

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia Danych, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego do innego administratora danych, z którego możecie Państwo skorzystać, o ile jest to technicznie możliwe.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania Danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z DI Xelion.

Informacja dla reprezentantów lub pełnomocników kontrahentów DI Xelion

Informacja administratora danych dla reprezentantów lub pełnomocników kontrahentów Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

1. Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych („Dane”) jest Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („DI Xelion”), wpisana jako spółka prawa handlowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061809.

2. Dane kontaktowe

Z DI Xelion mogą się Państwo skontaktować:

Zgromadzone Dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

4. Kategorie Danych

W przypadku pozyskania Danych przez DI Xelion niebezpośrednio od Państwa, DI Xelion przetwarza następujące kategorie Danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, inne dane wskazane w umowie lub dokumencie pełnomocnictwa

5. Odbiorcy Danych

Państwa Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom danych wspierającym procesy biznesowe DI Xelion, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie DI Xelion (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, nagrywania rozmów, doręczania korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z poleceniami DI Xelion. Dane mogą być przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy DI Xelion. Dodatkowo Dane mogą być przekazywane do niektórych dostawców i podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez DI Xelion z pakietu aplikacji biurowych dostarczanych przez Microsoft lub innych usług opartych o technologię chmury obliczeniowej), co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Danych. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organów ścigania, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

6. Okres przechowywania Danych

Państwa Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa wskazanych powyżej. Dane będą również przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy DI Xelion a podmiotem, którego jesteście Państwo reprezentantami lub pełnomocnikami lub ewentualnie uwzględnienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Prawo osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich Danych, żądania usunięcia Danych, żądania sprostowania Danych, żądania ograniczenia przetwarzania Danych.

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8. Źródło pochodzenia Danych

Dane, w przypadku niepozyskania ich bezpośrednio od Państwa, zostały udostępnione przez podmiot, którego jesteście Państwo reprezentantami lub pełnomocnikami.

9. Informacja o wymogu podania Danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy DI Xelion a podmiotem, którego jesteście Państwo reprezentantami lub pełnomocnikami.

Informacja dla osób kontaktowych wskazanych przez kontrahentów DI Xelion

Informacja administratora danych dla osób kontaktowych wskazanych przez kontrahentów Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

1. Administrator Danych

Zgromadzone Dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

4. Kategorie Danych

DI Xelion przetwarza następujące kategorie Państwa Danych: dane identyfikujące, dane kontaktowe, inne dane w zakresie przekazanym przez Państwa pracodawcę lub podmiot, w imieniu którego działacie.

5. Odbiorcy Danych

Państwa Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom danych wspierającym procesy biznesowe DI Xelion, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie DI Xelion (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, nagrywania rozmów, doręczania korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z poleceniami DI Xelion. Dane mogą być przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy DI Xelion. Dodatkowo Dane mogą być przekazywane do niektórych dostawców i podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez DI Xelion z pakietu aplikacji biurowych dostarczanych przez Microsoft lub innych usług opartych o technologię chmury obliczeniowej), co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Danych. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organów ścigania, organów podatkowych, komorników, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

6. Okres przechowywania Danych

Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy DI Xelion a podmiotem, który przekazał dane lub ewentualnie uwzględnienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia Danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych.

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8. Źródło pochodzenia Danych

Dane zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę lub podmiot, w imieniu którego działacie.

Informacja dla osób kontaktujących się z DI Xelion za pomocą formularza
kontaktu na stronie internetowej

Informacja administratora danych dla osób kontaktujących się z Domem Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktu na stronie internetowej

1. Administrator Danych

 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa,
 • telefonicznie pod numerem +48 22 565 49 49 (koszt połączenia według stawek operatora),
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt​@​xelion.pl,
 • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.xelion.pl.

DI Xelion powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez DI Xelion:

 • pod adresem e-mail: iod​@​xelion.pl lub
 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”).

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

Państwa Dane będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia kontaktu oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, przesłane wnioski lub zgłoszenia. Podstawą przetwarzania Państwa Danych jest prawnie uzasadniony interes DI Xelion, polegający na możliwości nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi w tym na ewentualnej konieczności weryfikacji czy są Państwo Klientami DI Xelion (art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”). W przypadku pytań dotyczących informacji handlowych DI Xelion, wysłanie przez Państwa zapytania będzie oznaczało Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa Danych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz zgodę na przesłanie w udzielanej odpowiedzi informacji handlowych za pośrednictwem wskazanego przez państwa kanału komunikacji. W sytuacji zawarcia w Państwa zapytaniu, wniosku, zgłoszeniu danych szczególnych kategorii, podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit a RODO tj. Państwa dobrowolna, wyraźna zgoda na przetwarzanie tych Danych wyrażona poprzez ich udostępnienie lub odrębnie udzielona zgoda na ich przetwarzanie.
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, którym jest możliwość dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z Państwa zapytaniem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 9 ust 2 lit. f RODO),
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, za które DI Xelion uznaje w szczególność zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zgromadzone Dane nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

4. Odbiorcy Danych

Państwa Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom danych wspierającym procesy biznesowe DI Xelion, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie DI Xelion (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, nagrywania rozmów, doręczania korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z poleceniami DI Xelion. Dane mogą być przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy DI Xelion. Dodatkowo Dane mogą być przekazywane do niektórych dostawców i podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez DI Xelion z pakietu aplikacji biurowych dostarczanych przez Microsoft lub innych usług opartych o technologię chmury obliczeniowej), co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Danych. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organów ścigania, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

5. Okres przechowywania Danych

Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.

6. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia Danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych.

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim Państwa Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu prawo do przenoszenia Danych tj. otrzymania od DI Xelion Państwa Danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, z którego możecie Państwo skorzystać, o ile jest to technicznie możliwe. Mogą Państwo przesłać te Dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania Danych

Podanie Danych dla celów kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi.

Informacja dla osób korzystających z profili DI Xelion na portalach społeczn.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z profili Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na portalach Facebook, LinkedIn oraz w serwisie YouTube

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Państwa jako osoby korzystające z profili Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na portalach Facebook, LinkedIn oraz w serwisie YouTube” (dalej „Profile”) o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych Danych.

1. Administrator Danych i dane kontaktowe

 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa,
 • telefonicznie pod numerem +48 22 565 49 49 (koszt połączenia według stawek operatora),
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt​@​xelion.pl,
 • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.xelion.pl.

DI Xelion powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez DI Xelion:

 • pod adresem e-mail: iod​@​xelion.pl lub
 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”).

2. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

Państwa Dane będą przetwarzane w celu:

 • prowadzenia oraz zarządzania Profilami DI Xelion w serwisie YouTube oraz na portalach Facebook oraz LinkedIn),
 • umożliwienia Państwu aktywności na Profilach,
 • komunikacji z Państwem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności w ramach ww. portali oraz serwisu, w tym udzielania odpowiedzi na kierowane przez Państwa zapytania,
 • informowania o aktywnościach DI Xelion, promowania wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje DI Xelion, promowania usług i produktów DI Xelion,
 • budowania i utrzymywania relacji z Państwem,
 • statystycznym i analitycznym,
 • możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych jest prawnie uzasadniony interes DI Xelion (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

 • promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług,
 • możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Administratorzy portali Facebook i LinkedIn oraz serwisu YouTube jako dostawcy narzędzi związanych z prowadzonymi przez DI Xelion Profilami są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Państwa Danych i mogą je przetwarzać we własnych celach, w oparciu o własne postanowienia i regulaminy oraz w oparciu o inne podstawy prawne.

3. Odbiorcy Danych

Państwa Dane podawane na portalach Facebook, LinkedIn lub serwisie YouTube, w związku z korzystaniem z Profili mogą być przekazywane administratorom ww. portali i serwisu, w tym odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Państwa Danych.

Państwa Dane mogą być przekazywane Podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie DI Xelion (m. in. dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym), przy czym takie podmioty przetwarzają Dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie z polecenia DI Xelion. Dodatkowo Państwa Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania, sądom, w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Dane umieszczone przez Państwa w postach lub komentarzach mogą być również dostępne dla innych użytkowników Profili.

4. Okres przechowywania Danych

Państwa Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres niezbędny dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Państwa Dane będą przechowywane przez okres, w jakim jesteście Państwo użytkownikami Profili. Dane umieszczone w postach lub komentarzach mogą być przechowywane do czasu ich usunięcia. Dane statystyczne oraz analityczne mogą być przechowywane do czasu ich usunięcia przez administratorów ww. portali społecznościowych lub serwisu YouTube.

5. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia Danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych.

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej.

Niezależnie od kontaktu z DI Xelion, w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez administratorów ww. portali oraz serwisu YouTube możecie Państwo kontaktować się z administratorami tych portali oraz serwisu. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

6. Dobrowolność podania Danych

Podanie Danych jest dobrowolne. Brak podania Danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Profili.

Informacja w związku z wydarzeniami on-line organizowanymi przez DI Xelion

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia on-line

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa jako osoby, korzystające lub mogące skorzystać z usług Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe („Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony tych Danych.

1. Administrator Danych i dane kontaktowe

 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa,
 • telefonicznie pod numerem +48 22 565 49 49 (koszt połączenia według stawek operatora),
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt​@​xelion.pl,
 • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.xelion.pl.

DI Xelion powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez DI Xelion:

 • pod adresem e-mail: iod​@​xelion.pl lub
 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”).

2. Podstawy prawne przetwarzania Danych

Państwa dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych:

a.  w związku z Państwa zgłoszeniem udziału w organizowanym przez DI Xelion szkoleniu on-line, Państwa Dane udostępnione przez Państwa na potrzeby udziału w szkoleniu (np. adres IP urządzenia za pośrednictwem, którego możliwe jest uzyskanie przez Państwa zdalnego dostępu do szkolenia, nickname ), będą przetwarzane przez DI Xelion w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. w celu wykonania umowy o uczestnictwo w szkoleniu on-line lub podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy o uczestnictwo w szkoleniu on-line,

b.  w oparciu o prawnie uzasadnione interesy DI Xelion (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegające na:

 • organizacji i obsłudze, szkolenia on-line, w których Państwo uczestniczycie, w tym prowadzenia ewidencji,
 • w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzeniu postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia, ustalenia oraz obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową o uczestnictwo w szkoleniu on-line,
 • podejmowaniu działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • podejmowaniu działań w celu marketingu produktów i usług świadczonych przez DI Xelion, w tym profilowania.

3. Okres przechowywania Danych

Państwa Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, w szczególności:

 • ustalenia istnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym obrony przed roszczeniami przedawnionymi - przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń,
 • w przypadku przetwarzania Państwa Danych na podstawie zgody, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa Dane w celu określonym w treści zgody, niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwa żądania usunięcia tych danych lub cofnięcia zgody.

4. Odbiorcy Danych

Państwa Dane mogą być  udostępnione następującym kategoriom podmiotów w celach wskazanych w punkcie 2 powyżej:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym DI Xelion w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym Dane na rzecz DI Xelion (tzw. procesorzy danych) np. RTCLab sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk,
 • instytucjom współpracującym z DI Xelion w zakresie oferty produktów i usług, z których korzystacie Państwo za pośrednictwem DI Xelion.

5. Przekazanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa Dane udostępnione na potrzeby udziału w szkoleniu on-line mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców lub dostawców systemów informatycznych (np. Amazon Web Services Inc. z siedziba w USA), tj. odbiorców znajdujących się w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym , co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

6. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich Danych, w tym kopii Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia Danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych,
 • sprzeciwu co do przetwarzania Danych,
 • zażądania zaprzestania przetwarzania Danych,
 • żądania przeniesienia Danych, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego do innego administratora danych, z którego możecie Państwo skorzystać, o ile jest to technicznie możliwe (prawo nie dotyczy Danych, które stanowią tajemnicę DI Xelion),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanych Danych w dowolnym momencie (w przypadku, w którym podstawą przetwarzania Danych przez DI Xelion jest Państwa zgoda),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych przez DI Xelion narusza przepisy RODO.

Ponadto, macie Państwo w dowolnym momencie prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli DI Xelion przetwarza Dane w celu realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W przypadku gdy chcielibyście Państwo skorzystać z wyżej wskazanych praw, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z DI Xelion, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 niniejszej Informacji.

7. Dobrowolność podania Danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych następuje w celu udziału w szkoleniu on-line podanie przez Państwa Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udziału w szkoleniu on-line

Informacja dla osób, których dane są przetwarzane przez DI Xelion na potrzeby
prowadzenia monitoringu wizyjnego

Informacja administratora danych dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. na potrzeby prowadzenia monitoringu wizyjnego

Monitoringiem wizyjnym objęto teren wejścia na teren Centrali i Punktów Obsługi Klienta (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni wydzielonych). Teren objęty monitoringiem wizyjnym oznaczony jest w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków.

1. Administrator Danych

 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa,
 • telefonicznie pod numerem +48 22 565 49 49 (koszt połączenia według stawek operatora),
 • pocztą elektroniczną na adres: kontakt​@​xelion.pl,
 • w inny sposób wskazany na stronie internetowej: www.xelion.pl.

DI Xelion powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych przez DI Xelion:

 • pod adresem e-mail: iod​@​xelion.pl lub
 • pisemnie na adres: Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa (z adnotacją „do rąk: Inspektor Ochrony Danych”).

3. Cele przetwarzania oraz podstawy prawne przetwarzania Danych

Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • ochrony obiektów, pomieszczeń i urządzeń DI Xelion przed dostępem osób nieuprawnionych, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie DI Xelion, a ponadto ochrony informacji i tajemnic prawnie chronionych (w tym tajemnicy zawodowej), poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes DI Xelion, polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówek DI Xelion oraz możliwości identyfikacji osób tam przebywających (art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”),
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, za które DI Xelion uznaje w szczególność dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zgromadzone Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą w oparciu o nie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

4. Odbiorcy Danych

Państwa Dane mogą być udostępnione innym odbiorcom danych wspierającym procesy biznesowe DI Xelion, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie DI Xelion (np. podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, nagrywania rozmów, doręczania korespondencji), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z DI Xelion i wyłącznie zgodnie z poleceniami DI Xelion. Dane mogą być przekazywane podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy DI Xelion. Dodatkowo Dane mogą być przekazywane do niektórych dostawców i podwykonawców dostawców systemów informatycznych, w tym odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w związku z korzystaniem przez DI Xelion z pakietu aplikacji biurowych dostarczanych przez Microsoft lub innych usług opartych o technologię chmury obliczeniowej), co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony Danych. Przekazywanie Danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych lub wiążących reguł korporacyjnych. Odbiorcy z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Danych. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organów ścigania, sądów, Komisji Nadzoru Finansowego w razie zgłoszenia przez organ żądania w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

5. Okres przechowywania Danych

Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów DI Xelion, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnie uwzględnienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 90 dni od dnia rejestracji.

W przypadku, w którym nagrania obrazu (tj. Państwa Dane przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego) stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub DI Xelion powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony wyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Prawa osoby, której Dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich Danych,
 • żądania sprostowania Danych,
 • żądania usunięcia Danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych,

Na Państwa wniosek DI Xelion dostarczy kopię Danych podlegających przetwarzaniu, o ile jej dostarczenie nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu DI Xelion przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z DI Xelion lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania Danych

Podanie Danych w celu uzyskania wstępu na teren, do obiektów lub pomieszczeń DI Xelion objętych monitoringiem wizyjnym jest dobrowolne.