Powrót do strony głównej

oparty o EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) (ISIN:DE000HVB7SJ1) emitowany przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech (dalej „Certyfikat strukturyzowany")

PODSTAWOWE PARAMETRY OFERTY

  • termin przyjmowania zapisów:  24 kwietnia - 12 maja 2023 r. (do godz. 18:00) z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania,
  • instrument bazowy: EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR)
  • wartość kuponu warunkowego: 6% półrocznie (12% rocznie),
  • cena emisyjna: 1 000 PLN,
  • wartość nominalna: 1 000 PLN,
  • minimalna wartość zapisu: 20 000 PLN (20 szt. x 1000 PLN),
  • prowizja za przyjęcie zapisu: max 2% wartości nominalnej zapisu.

GDZIE ZŁOŻYĆ ZAPIS

W celu złożenia zapisu skontaktuj się z Partnerem Xelion lub odwiedź nasz Punkt Obsługi Klienta lub Filię Punktu Obsługi Klienta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OFERCIE 

tabela

DOKUMENTY INFORMACYJNE

KOMUNIKATY

RYNEK WTÓRNY

CCertyfikaty strukturyzowane nie będą notowane w systemie obrotu. Zbycie Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym możliwe będzie jedynie poprzez ich odsprzedaż do UniCredit Bank AG za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. na warunkach określonych przez UniCredit Bank AG.

Wcześniejsza odsprzedaż Certyfikatów strukturyzowanych wiąże się z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Klienci są narażeni na ryzyko braku płynności po stronie UniCredit Bank AG, który może nie być w stanie dokonać odkupu danych Certyfikatów strukturyzowanych na rynku wtórnym w momencie zgłoszenia chęci zawarcia transakcji przez Klienta.

RYZYKA

Inwestycja w Certyfikaty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem. Poniżej przedstawiamy główne czynniki ryzyka. Klient przed podjęciem decyzji o inwestycji powinien zapoznać się ze szczegółowymi czynnikami ryzyka wskazanymi w Prospekcie i Ostatecznych Warunkach.

Ryzyko zmiany ceny Instrumentu bazowego: Inwestor jest narażony w czasie inwestycji oraz w dniu obserwacji końcowej na ryzyko zmiany ceny indeksu. W przypadku braku przedterminowego wykupu oraz gdy cena referencyjna instrumentu bazowego w dniu obserwacji końcowej spadnie poniżej poziomu bariery, wykup odbywa się na podstawie wyniku instrumentu bazowego pomnożonego przez kwotę nominalną. Wartość będzie niższa niż cena emisyjna certyfikatu. Wystąpienie powyższej sytuacji skutkuje stratą. W najmniej korzystnym przypadku dochodzi do straty całości zainwestowanych środków.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych: przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, emitent certyfikatu może nadzwyczajnie wygasić certyfikat z efektem natychmiastowym (przy czym okres na dokonanie zawiadomienia pozostaje bez zmian). Zdarzeniem nadzwyczajnym jest sytuacja, w której dochodzi do zakończenia obliczania instrumentu bazowego i nie istnieje żaden inny instrument, który mógłby go zastąpić, kiedy obliczania instrumentu bazowego nie są dokonywane w pierwotnej walucie instrumentu bazowego lub kiedy dojdzie do zmiany prawa. W takim przypadku, wykup następuje według ustalonej przez emitenta wartości rynkowej. Wartość rynkowa ustalana jest przez emitenta zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ostatecznych Warunkach (Final Terms) dla certyfikatu. Wartość rynkowa może być znacząco niższa od ceny emisyjnej, a nawet możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków. Dodatkowo, inwestor ponosi ryzyko, że wygaszenie certyfikatu odbędzie się w nieodpowiednim dla niego terminie, oraz, że reinwestycja uzyskanej kwoty umorzenia będzie możliwa wyłącznie na gorszych warunkach. W przypadku przedterminowego wykupu certyfikatu, inwestor ponosi również ryzyko związane z reinwestycją środków.

Ryzyko związane z wypłatą dywidend: EURO STOXX® Banks (Price) Index (EUR) jest indeksem typu cenowego. Dywidendy naliczone w trakcie trwania inwestycji są wykorzystywane jako źródło finansowania mechanizmu zwrotu z inwestycji i nie zostaną rozdzielone pomiędzy inwestorów. Wypłaty dywidendy powodują obniżenie ceny instrumentu bazowego, co ma negatywny wpływ na cenę certyfikatu i może spowodować spadek ceny instrumentu bazowego poniżej poziomu bariery lub poziomu przedterminowego wykupu.

Ryzyko zmiany warunków rynkowych: Na certyfikat w czasie trwania inwestycji mogą mieć również wpływ zmiany warunków rynkowych (np. cena indeksu, zmienność (stanowiąca wskaźnik częstotliwości oraz stopnia zmian ceny instrumentu bazowego; obliczone na podstawie prognozowanych cen instrumentu bazowego), oczekiwania co do dywidendy, poziom stóp procentowych, różnica pomiędzy ceną indeksu, a poziomem przedterminowego wykupu oraz poziomem bariery, czas pozostający do zakończenia inwestycji oraz rating kredytowy emitenta).Możliwe jest poniesienie strat. W trakcie trwania inwestycji cena certyfikatu nie zmienia się zgodnie z profilem wykupu (opisanym na stronie numer 2: sposób działania). Profil wykupu ma zastosowanie jedynie w dniu ostatecznej płatności.

Ryzyko braku płynności: lnwestorzy są narażeni na ryzyko, że emitent nie będzie w stanie wypełnić w pełni swoich zobowiązań z tytułu certyfikatu, na przykład z powodu braku płynności (niewypłacalność/zbyt duże zadłużenie) lub w wyniku nakazu administracyjnego. Możliwa jest utrata całości zainwestowanych środków. Jako dłużny papier wartościowy, certyfikat nie jest objęty systemem gwarantowania depozytów.